Tomte-/einingspris:

Tomtenr.-/
område

Tal tomter/
bueiningar

Tomte-/
bueiningspris

1 – 4 og 6

5

600 000,- per tomt

Tomt 5 og 7

2

500 000,- per tomt

BFS 1

7

360 000,- per bueining

BKS 1

7

360 000,- per bueining

BKS 2

8

360 000,- per bueining

 

Einebustadtomtene, 7 stk, vert lyst ut mot «sjølvbyggarmarknaden».

Dei resterande områda vert lyst ut kvar for seg og tilbydd byggjefirma.

 

Tomtene vil bli tildelt  etter reglar for tildeling av tomt i kommunale byggjefelt, vedtekne i Luster kommunestyre den 24 september 2015.

 

Plassering, høgde og utforming m.m. av bygningane, er regulert gjennom byggjegrenser på plankartet og gjennom reglar i føresegnene for reguleringsplanen.

Dei som får tildelt tomt i denne søknadsrunden må starte byggjearbeid innan eitt år etter tildeling. Tomtesøkjarane vil bli informert om tidspunkt for eventuell loddtrekning.

Kostnadar med tilknytingsavgift vatn/avløp, oppmåling og tinglysing kjem i tillegg til tomtepris.

 

Tomteoversikt pdf 
 

 Søknadsskjema