Søknad om ferdigattest skal sendast inn på byggeblankett 5167
Søknad om mellombels bruksløyve skal sendast inn på byggeblankett 5169

Det er normalt ansvarleg søkjar som søkjer om ferdigattest eller mellombels bruksløyve. I saker der det ikkje er nokon ansvarleg søkjar er det tiltakshavar som sendar inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarleg føretak skal følgjande sendast inn:

  • Sluttrapport for avfall (aktuelt ved nokre tiltak, jf. TEK 17 § 9-6)
  • Gjennomføringsplan

Viss det er gjort mindre ikkje-søknadspliktige endringar skal vi ha følgjande:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte teikningar
  • Dokumentasjon på plassering slik endringa er utført