Omsorgstenesta i Luster omfattar Luster, Gaupne og Hafslo omsorgssenter, Grandmo busenter og Luster sentralkjøken. Hafslo omsorgssenter har heildøgns tenester i omsorgsplassar, dagsenter, omsorgsbustader og tenester til heimebuande. Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeide mest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller ut kva tidsrom du kan arbeide.

Kontaktperson
Kari Olseng Paulsen, leiar omsorgstenesta, tlf: 57 68 57 02, mobil: 416 89 136. E-post: kari.paulsen@luster.kommune.no
 

Les heile utlysinga og søk her