Løyva fordeler seg mellom kategoriane bukk, kolle, spissbukk og kalv. Det er høve til å skyte kalv i staden for andre aldersgrupper av begge kjønn, ein kan også felle spissbukk i staden for vaksen bukk. Me oppfordrar jegerane til å skyte kalv og ungdyr for bygge opp ein eldre hjortestamme. Bestandsplanområde med godkjent bestandsplan får tildelt frie løyver frå kommunen.

Luster kommune har søkt om fri kalveskyting for alle hjortevald i Luster kommune, og har fått godkjent søknad for 2023. Det vert derfor fri kalv for alle hjortevald i kommunen i 2023. Luster kommune innfører rapporteringskontroll for skotne dyr over ordinær kvote til valdet. Bilde av skote dyr skal sendast på mail til runar.hatlevoll@luster.kommune.no med datomerking, og førast inn som skutt på sett og skutt app eller på hjorteviltregisteret.no, innan jaktdagen er over. Kommunen vil ta stikkprøver undervegs i jakta. Rapporteringsplikta er heimla i § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt 3, ledd.

Ta kontakt med kommunen eller valdleiar om det treng meir informasjon.