Ein individuell plan skal

  • bidra til at brukaren mottek eit heilskapleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod.
  • Kartlegge pasienten/brukar sine mål, ressursar og behov for tenester på ulike område.
  • Styrke samhandlinga mellom tenesteytar, brukar og evt. pårørande, og mellom tenesteytarane og på tvers av forvaltningsnivå.

 

Har du spørsmål om tenesta kontakt konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne Aud Jorunn Høyheim tlf. 57 68 57 15.

Tilmeldingsskjema til koordinerande eining  

Visma SamPro

Informasjon om koordinerande eining (KE), individuell plan (IP) og koordinator