Lokal forskrift om gebyr i medhald av Matrikkellova
Luster kommunestyre har i møte den 17.12.2009, ksaknr. 09/104 og i medhald av Matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) fastsett gebyr for kommunale pliktoppgåver og tenester etter lova                            

1. Oppretting av matrikkeleining Pris
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
0 -  500 m2 10 458
500 - 2000 m2 20 916
2000 - 20000 m2 1 494
over 20000 m2 46 314
1.2 Oppretting av punktfeste  
Med merking og måling i marka 10 458
Kontorforretning 5 976
1.3 Oppretting av anleggseiendom  
0 - 750 m2 (BYA/fotavtrykk) 26 892
over 750 m2 1 494
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 jmf punkt 1.1 Tilleggsgebyr på 40%
1.4 Oppretting av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål  
> 0 m2 Faktureres etter medgått tid Minstepris = faktor x 7
1.5 Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn  
Sjå 1.1 10% reduksjon i gebyret  
1.6 Oppretting av matrikkelenhet der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
Sjå 1.1 25% reduksjon i gebyret  
1.7 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av same rekvirent  
Sjå 1.1 25% reduksjon i gebyret  
1.8 Oppretting av grunneiendom med utsatt oppmålingsforretning  
Tillegg pr matrikkelenhet 5 976
   
2. Grensejustering
Pris
2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn  
0 - 250 m2 8 964
250 - 500 m2 13 446
500 m2 gjeld pt. 2.4 17 928
2.2 Grensejustering av anleggseiendom  
0 - 250 m3 11 952
 250 - 1000 m3 16 434
over 1000 m3 gjeld pt. 2.4 20 916
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40%
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn  
inntil 500 m2  sjå  2.1
over 500 m2 1 494
-aukar med 1x faktor pr.påbegynt daa  
inntil 1000 m3  sjå  2.2
over 1000 m3 1 494
- aukar med 1x faktor pr påbegynt 500m3  
2.4 Grensejustering mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 2.3  
Summen av delarealene /delvolumene  
sjå 2.1 og 2.2  
2.5 Grensejustering av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
sjå 2.1 og 2.2- 25% reduksjon i gebyret  
   
3. Arealoverføring (Utløyse dokumentavgift)
Pris
3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn  
0 - 250 m2 10 458
250 - 2000 m2 20 916
2000 - 20000 m2 1 494
- aukar med 1xfaktor pr påbegynt daa  
over 20000 m2 46 314
- blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31xfaktor  
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom  
0 - 250 m3 16 434
250 - 500 m3 1 494
over 500 m3  
aukar med 1xfaktor pr. påbegynt daa  
Ved oppmåling av anleggseiendom: Tilleggsgebyr på 40%
Totalt areal av alle oppmålte plan i m2  
3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn  
Areal omfang sjå pt 3.1  
1 - 5 Parsellar  30% reduksjon i gebyret
over 5 Parsellar  30% reduksjon i gebyret
3.4 Arealoverføring av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål  
> 0 m2 10 458
Faktureres etter medgått tid.  
Minstepris 7xfaktor  
3.5 Arealoverføring mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 3.3  
Summen av delareala /delvoluma sjå 3.1 og 3.2
3.6 Arealoverføring av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
Sjå 3.1 og 3.2 25% reduksjon i gebyret
   
4. Matrikkulering
Pris
4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn  
Ml § 6b  sjå 1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 5 976
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4xfaktor  
4.2 Registrering av uregistrert jordsameige  
Ml § 6c   sjå 1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 5 976
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4xfaktor   
4.3 Matrikulering av saker med ekstern landmålar  
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 3xfaktor  4 482
   
   
   
5. Oppmåling
Pris
5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt)  
Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 1.1 for same sak  
Inntil 2 punkter eller 100m grenselengde 8 964
Øvrige punkt pr.stk eller påbegynt 100m  grenselengde 747
Klarlegging av rettar Faktureres etter medgått tid
5.2 Gebyr for kartlegging av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål  
> 0 m2 8 964
5.3 Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte)  
Sjå 5.1  25% reduksjon i gebyret
5.4 Privat grenseavtale  
Sjå 5.1  25% reduksjon i gebyret
Alternativt - faktureres etter medgått tid, minstepris 3xfaktor 4 482
   
6. Seksjonering
Pris
6.1 Saksbehandlingsgebyr  
Inklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 13 446
Eksklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 10 458
Utover 4 seksjoner 1 494
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon  
0 - 50 m2 7 470
50 - 250 m2 10 458
250 - 2000 m2 19 422
over 2000 m2 - økning pr.påbegynt daa 1 494
6.3 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent  
Sjå 6.2  10% reduksjon i gebyret
   
7. Andre gebyr
Pris
7.1 Minstegebyr 1 494
7.2 Timepris 979
7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr  
- inntil 10 sider 175
- over 10 sider 350
   
8. Anna
 
8.1 Avbroten forretning  
> Ferdig innkalla forretning 70% reduksjon i gebyret
> Ferdig avhalden forretning 40% reduksjojn i gebyret
> Ferdig målt forretning 20% reduksjojn i gebyret
> Ferdig utrekna forretning 10% reduksjojn i gebyret
8.2 Overskridelse av frist  
1 dag - 2 mnd  1/3 reduksjon i gebyret
> 2 mnd  2/3 reduksjon i gebyret
   
8.3 Urimeleg gebyr  
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad, frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.  
8.4 Betalingstidspunkt  
Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.  
8.5 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka  
Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.  
8.6 Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18  
For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 15. november til 1. april. Terrenget må være snø/is fritt.  
8.7 Prisendringar(framtidig)  
Satsane vert regulert i samsvar med Statens Kartverk sin prisindeks for kart- og oppmålingsarbeid