Kart- og oppmålingsarbeid
Lokal forskrift om gebyr i medhald av Matrikkellova
Luster kommunestyre har i møte den 17.12.2009, ksaknr. 09/104 og i medhald av Matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) fastsett gebyr for kommunale pliktoppgåver og tenester etter lova

 

1. Oppretting av matrikkeleining 2021 Faktorpris 2021:
1 539,-
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn   1494
0 -  500 m2 10 773 7
500 - 2000 m2 21 546 14
2000 - 20000 m2 (aukar med 1 x faktor pr påbegynt daa) 1 539 1
over 20000 m2 (blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31 x faktor) 47 709 31
1.2 Oppretting av punktfeste    
Med merking og måling i marka 10 773 7
Kontorforretning 6 156 4
1.3 Oppretting av anleggseiendom    
0 - 750 m2 (BYA/fotavtrykk) 27 702 18
over 750 m2 1 539 1
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 jmf punkt 1.1 Tilleggsgebyr på 40%
1.4 Oppretting av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål    
> 0 m2 Faktureres etter medgått tid Minstepris = faktor x 7  
1.5 Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn    
Sjå 1.1 10% reduksjon i gebyret  
1.6 Oppretting av matrikkelenhet der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
Sjå 1.1 25% reduksjon i gebyret  
1.7 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av same rekvirent    
Sjå 1.1 25% reduksjon i gebyret  
1.8 Oppretting av grunneiendom med utsatt oppmålingsforretning    
Tillegg pr matrikkelenhet 6 156 4

 

2. Grensejustering 2021

Faktorpris 2021:
1 539,-

2.1 Grensejustering av grunneigedom og festegrunn   1494
0 - 250 m2 9 234 6
250 - 500 m2 13 851 9
500 m2 gjeld pt. 2.4 18 468 12
2.2 Grensejustering av anleggseiendom    
0 - 250 m3 12 312 8
 250 - 1000 m3 16 434 11
over 1000 m3 gjeld pt. 2.4 21 546 14
Ved oppmåling av anleggseiendom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40%  
2.3 Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn    
inntil 500 m2     
over 500 m2
-aukar med 1x faktor pr.påbegynt daa
1 539 1
inntil 1000 m3     
over 1000 m3
- aukar med 1x faktor pr påbegynt 500m3
1 539 1
2.4 Grensejustering mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 2.3    
Summen av delarealene /delvolumene    
sjå 2.1 og 2.2    
2.5 Grensejustering av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
sjå 2.1 og 2.2- 25% reduksjon i gebyret    

 

3. Arealoverføring (Utløyse dokumentavgift) 2021

Faktorpris 2021:
1 539,-

3.1 Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn   1494
0 - 250 m2 10 773 7
250 - 2000 m2 21 546 14
2000 - 20000 m2
- aukar med 1xfaktor pr påbegynt daa
1 539 1
over 20000 m2
- blir fakturert etter medgått tid, minstepris 31xfaktor
47 709 31
3.2 Arealoverføring av anleggseiendom    
0 - 250 m3 16 929 11
250 - 500 m3 1 539 1
over 500 m3
aukar med 1xfaktor pr. påbegynt daa
   
Ved oppmåling av anleggseiendom:
Totalt areal av alle oppmålte plan i m2
Tilleggsgebyr på 40%  
3.3 Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn    
Areal omfang sjå pt 3.1    
1 - 5 Parsellar  30% reduksjon i gebyret  
over 5 Parsellar  30% reduksjon i gebyret  
3.4 Arealoverføring av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål    
> 0 m2
Faktureres etter medgått tid.
Minstepris 7xfaktor
10 773 7
3.5 Arealoverføring mellom fleire enn to eiendommer i same sak. Gjeld ikkje pt 3.3    
Summen av delareala /delvoluma sjå 3.1 og 3.2  
3.6 Arealoverføring av matrikkelenheter der grensa tidligere er tilfredsstillende kartlagt ved oppmålingsforretning etter matrikkellova  
Sjå 3.1 og 3.2 25% reduksjon i gebyret  

 

4. Matrikkulering 2021

Faktorpris 2021:
1 539,-

4.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn   1494
Ml § 6b  sjå 1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4xfaktor
6 156 4
4.2 Registrering av uregistrert jordsameige    
Ml § 6c   sjå 1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd)
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 4xfaktor 
6 156 4
4.3 Matrikulering av saker med ekstern landmålar    
Faktureres etter medgått tid. Minstepris 3xfaktor  4 617 3

 

 

 

5. Oppmåling 2021

Faktorpris 2021:
1 539,-

5.1 Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt)
Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 1.1 for same sak
  1494
Inntil 2 punkter eller 100m grenselengde 9 234 6
Øvrige punkt pr.stk eller påbegynt 100m  grenselengde 770 0,5
Klarlegging av rettar Faktureres etter medgått tid
5.2 Gebyr for kartlegging av landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål
> 0 m2 9 234 6
5.3 Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte)  
Sjå 5.1  25% reduksjon i gebyret
5.4 Privat grenseavtale    
Sjå 5.1  25% reduksjon i gebyret
Alternativt - faktureres etter medgått tid, minstepris 3xfaktor 4 617 3

 

6. Seksjonering 2021

Faktorpris 2021:
1 539,-

6.1 Saksbehandlingsgebyr   1494
Inklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 13 851 9
Eksklusiv synfaring inntil 4 seksjoner, tinglysingsgebyr kjem i tilegg 10 773 7
Utover 4 seksjoner (pr seksjon) 1 539 1
6.2 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon    
0 - 50 m2 7 695 5
50 - 250 m2 10 773 7
250 - 2000 m2 20 007 13
over 2000 m2 - økning pr.påbegynt daa 1 539 1
6.3 Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent    
Sjå 6.2 10% reduksjon i gebyret  

 

7. Andre gebyr 2021
7.1 Minstegebyr 1 539
7.2 Timepris 1 539
7.3 Utstede matrikkelbrev - forskriftsfesta gebyr  
- inntil 10 sider 175
- over 10 sider 350

 

8. Anna    
8.1 Avbroten forretning    
> Ferdig innkalla forretning 70% reduksjon i gebyret
> Ferdig avhalden forretning 40% reduksjojn i gebyret
> Ferdig målt forretning 20% reduksjojn i gebyret
> Ferdig utrekna forretning 10% reduksjojn i gebyret
8.2 Overskridelse av frist    
1 dag - 2 mnd  1/3 reduksjon i gebyret
> 2 mnd  2/3 reduksjon i gebyret
     
8.3 Urimeleg gebyr    
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad, frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.    
8.4 Betalingstidspunkt    
Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.  
8.5 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka    
Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.
8.6 Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18  
For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 15. november til 1. april. Terrenget må være snø/is fritt.    
8.7 Prisendringar(framtidig)    
Satsane vert regulert i samsvar med Statens Kartverk sin prisindeks for kart- og oppmålingsarbeid