Responsen frå grunneigarane i forhold til antal og type nye abonnentar vil avgjere om tilkoplingspunkta blir som skissert dersom anlegget blir bygd og ferdigstilt.
Dei eigedomane som ønskjer kommunalt vatn må gje beskjed på tilsendt skjema til Luster kommune seinast 01.09.19.  
Dersom interesse vil det bli sendt ut anbodsinnbyding over ny leidning med moglegheit for anleggsoppstart i løpet av 2019.