I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak:

Plan

Vedteken

Kommentarar

Ny plan

Ansvar

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027.

2015

Grunnlag for kommunale tilskot + søknad om statstilskot til anlegg.

Sist revidert 2016. Ny revisjon 2019.

Kultur

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2027

Arbeidet med revisjon av planen er starta opp med sikte på å utarbeida ein ny 12 års plan med ein fireårig handlingsplan gjeldande frå 2020.

Frist for å koma med innspel til planarbeidet er sett til 1. mai 2019.

Skjema for innspel

Arbeidet vert leia av ei administrativ plangruppe, under leiing av kultursjef Erling Bjørnetun, og som til sitt arbeid også kan utvidast med representantar frå idrettsrådet og friluftslivet.