Konsesjonslova av 31.mai 1974 bestemmer at all overtaking av fast eigedom, m.a ved arv, gåve, kjøp og stifting av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktig. Konsesjon må søkjast på fastsett skjema. Ei konsesjonspliktig overtaking kan ikkje tinglysast før konsesjon er gjeve.

Skjema for søknad om konsesjon på fast eigedom

Lov om konsesjon av 28.11.03, med tilhøyrande forskrifter

Skøyte, kjøpekontrakt, leigekontrakt eller anna avtale samt takst skal leggast ved søknaden i den grad slike dokument føreligg.