Elektroniske søknadsskjema finn du nedanfor (trykk på fana Skjema).

For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dersom det ikkje er halde årsmøte innan 1. mars, så blir styret si godkjenning av rekneskap og årsmelding for 2020 godkjent som dokumentasjon for søknaden om grunnstønad.

Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022.pdf​