På grunn av behov for offentleg transporttilbod er det primært ynskje om bustadar på strekninga Gaupne – Hafslo. Kommunen tilbyr langsiktig leigeforhold, der kommunen er leigetakar og har oppfølging av bebuarane.

Ta kontakt med servicetorget tlf. 57 68 55 00.