1. Reguleringsplan for bustadfelt Øyagata 25, Gaupne. PlanId-1426-2015006. Vedteken i møte 16.12.2016, sak 69/16.
    Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut i servicetorget i Rådhuset og på biblioteket i Gaupne.

    1. Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo. PlanId 1426-2016006. Vedteken i møte 27.04.2017, sak 14/17.
      Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut i servicetorget i Rådhuset, på biblioteket i Gaupne og hjå Spar Hafslo.

      Planomtale, ROS - Sandal      Plankart - Sandal       Føresegber - Sandal     Saksutgreiing - Sandal     Saksprotokoll - Sandal

For vedtak om reguleringsplanar gjeld:

Vedtak om eigengodkjenning  av reguleringsplan kan påklagast av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. IV i forvaltningslova. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Luster kommune, 6868 Gaupne innan 3 veker frå offentleg kunngjering. Klagen skal grunngjevast og innehalda opplysningar om kva tilknyting klagaren har til det regulerte området.

Eventuelle krav om eller innløysing eller erstatning må setjast fram skriftleg innan 3 år frå offentleg kunngjering av vedtaket, jf. §§15-2 og15-3 i Plan- og bygningslova.