1: Dale, Luster - sentrumsområdet
Omregulering/Detaljregulering. Plan ID 1426-2011006. Vedteken i møte 14.06.2017, sak 23/17

Plandokument:

Plankart              Føresegner        Planomtale       Saksprotokoll        Fråfall motsegn


2: Gaupne brannstasjon
Omregulering/Detaljregulering. Plan ID 1426-2017001. Vedteken i møte 14.06.2017, sak 24/17.

Plandokument:

Plankart       Føresegner          Saksprotokoll

 

For vedtak om reguleringsplanar gjeld:

Vedtak om eigengodkjenning  av reguleringsplan kan påklagast av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. IV i forvaltningslova. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne, innan 3 veker frå offentleg kunngjering. Klagen skal grunngjevast og innehalda opplysningar om kva tilknyting klagaren har til det regulerte området.


Eventuelle krav om eller innløysing eller erstatning må setjast fram skriftleg innan 3 år frå offentleg kunngjering av vedtaket, jf. §15-2 § 15-3 i plan- og bygningslova.