Hovudføremålet med planarbeidet er å leggja til rette for eit framtidsretta sentrum og sentrale oppgåver som skal avklarast er m.a.

  • Trafikkløysingar med ny kryssløysing RV 55
  • Nye offentlege bygg som helsesenter, kulturbygg og omsorgsbustader
  • Utvikling av privat næringsareal

 

Planen skal utformast som ein detaljert reguleringsplan jf. PLBL §12-3.  Aktuelle reguleringsføremål jf. PLBL § 12-5 er:

  • Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur
  • Bygningar og anlegg
  • Grønstruktur
  • Bruk og vern av vassdrag
  • Omsynssoner - faresoner

Har du innspel til planarbeidet? 

Innspel kan sendast innan 30.06.2023 til:
Luster kommune
Postboks 77
6866 Gaupne
 
 
Merk innspelet med plannamn, plan-ID og skriv kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osb.)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til planarbeidet. Du kan kontakte planleggjar Nikolai Weum-Andersen på telefon 41 66 86 39 eller på e-post nikolai.hoelgaard.weum-andersen@luster.kommune.no