Luster kommune har eit variert næringsliv. Landbruk er framleis ei viktig næring i kommunen, reiselivet har sterke historiske tradisjonar og er i god utvikling. Dei siste 20 åra har det og vore ein betydeleg vekst i industrien; Luster er leiande innan merkeproduksjon. Fleire store og små kraftverk gjev både sysselsetjing og inntekter til kommunekassa.

Det er tilsett eigen næringssjef og det er landbrukssjef og andre landbruksfagleg tilsette. Hjå dei kan du få gode råd om spørsmål kring næringsetablering og næringsutvikling.

Landbruk