Omsorgsstønad skal gje kompensasjon til personar som utfører særleg tyngjande omsorgsoppgåver. Omgrepet «særleg tyngjande» inneber at oppgåvene må vare ei viss tid og ha eit omfattande omfang.

Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande sjølv kan søkje om omsorgsstønad, men stønaden blir gitt til den som har omsorgsarbeidet.

Søk omsorgsstønad her

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne, tlf. 57 68 57 15.