Høyringsdokument: Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021–2024

Ev. innspel må sendast skriftleg, anten på høyringsskjema, i e-post til postmottak@luster.kommune.no eller pr. brev til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne.