I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova § 12-8 er det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for "Lustraporten". Noko av planområdet overlappar reguleringsplan for Galden Nord, der Luster kommune nyleg har vedteke ny reguleringsplan.

Planforslaget omfattar ca. 575 m2 næringsareal for utviding av Lustraporten sitt areal.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstartdokument

Planskisse

 

Evt. merknader eller spørsmål til varsel om oppstart skal sendast skriftleg til post@utmarksplan.no innan 2. oktober 2019.