Regjeringa legg opp til at ordninga om redusert foreldrebetaling kan verta utvida til også å gjelda 3. og 4. trinn frå og med hausten 2021.

Vedtak gjeld for eitt skuleår om gongen
For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Vert det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret, jf. forskrift til opplæringslova § 1B-1.

For å kunne handsama søknadane i god tid før nytt skuleår, ønskjer kommunen å få inn søknader for skuleåret 2021/22 innan 1. mai.

Skattemelding for husstanden må leggjast ved søknaden som dokumentasjon. Dersom nokre opplysningar om skattepliktig person- eller kapitalinntekter ikkje kjem fram i skattemeldinga, er søkjar pliktig til å opplyse om dette i søknaden.

Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Sidan vedtaket gjeld for eitt skuleår om gongen, må du søkja på nytt kvart skuleår.

Søk redusert foreldrebetaling SFO

Klagerett
Du har rett til å klaga om du ikkje får redusert pris. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vera skriftleg. Du sender klagen til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne. Kommunen sitt klageutval, Formannskapet, er klageinstans.