I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10, har det faste utvalet for plansaker i møte 04.09.2017, sak 50/17, vedteke å leggja revidert framlegg til reguleringsplan for Heggmyrane - sentrale deler, ut til tredje gongs offentleg ettersyn. Plan-ID 1426-2013005.

Hovudføremålet med planen er å leggja til rette for utvikling av Sogn skisenter med både vinter- og sommaraktivitetar.

Planframlegget (kart) med tilhøyrande føresegner, planomtale, skredvurdering og saksdokument finn du under.

Plankart

Planomtale

Føresegner

Saksprotokoll

Flaum-/skredfarevurdering

Merknader til planframlegget skal sendast til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne, eller på e-post til postmottak@luster.kommune.no
Frist 23. oktober 2017.   

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Inger Handegård tlf.: 57 68 55 91, e-post: inger.handegard@luster.kommune.no