• Sjølv om ein ikkje har midlar på skogfondkontoen når eit tiltak eller investering finn stad, kan ein likevel nytte skogfond som finansiering om ein t.d snart skal i gong med hogst og sal av tømmer (og difor for fylt opp skogfond igjen)
  • Ein kan nytte skogfond til å dekke investeringar som har å gjere med skogbruk inntil 2 år etter tiltaket er utført, investeringsåret + eitt år.
    T.d vil ei investering gjort i 2010 med løpetid 2 år ha forfall i 2011.
  • Det er eige skjema for tenesta. Ta kontakt med skogbrukssjefen.