A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Barnehagar opnar, og skular blir gradvis opna

Ny informasjon om stengde barnehagar og skular

Regjeringa opplyste på ein pressekonferanse 7. april at barnehagane opnar frå 20. april, og at skulane opnar for 1. - 4. klasse frå 27. april. For 5.-7. klasse er skulebygningen framleis stengd for bruk på ubestemt tid, og heimeundervisinga vil såleis halde fram utover våren.

Det vart samstundes varsla at det frå sentralt hald skal kome ein rettleiar for korleis ein skal handtere smittevern i samband med opning av barnehagar og skular, og det er venta at den er ferdig utarbeidd i løpet av veka etter påske. Når denne ligg føre vil vi kome attende med meir utfyllande informasjon i høve opninga av barnehagen og skulen ved Indre Hafslo oppvekstsenter. Denne informasjonen vil bli sendt heim som e-post eller gjennom systemet Visma Flyt Skule.  

 

Regjeringa vedtok torsdag 12. mars å stenge alle barnehagar og skular i Noreg i to veker, for å hindre spreiing av corona-virus. Tysdag 24. mars vart det vedteke å utvide stengingsperioden til og med 13. april (2. påskedag), medan det no er vedteke at barnehagar og skular skal opnast til dei datoane som står over.   

For oppdatert informasjon har Luster kommune oppretta ei eiga informasjonsside om koronaviruset: 

http://luster.custompublish.com/informasjonsside-om-koronaviruset.6293352-525011.html

Indre Hafslo oppvekstsenter er såleis stengt for bruk til og med søndag 19. april, dette gjeld også uteområda ved skulen og barnehagen. Luster kommune har vedteke at også samfunnshus-delen skal halde stengt inntil vidare. 

Det er innført unntak for føresette som arbeider i yrke definert som kritiske samfunnsfunksjonar. Dette er gjort greie for i skriv som er sendt til heimane. Behov for tilsyn må meldast til oppvekstsenteret.

Informasjonsskriv er sendt til føresette i skulen gjennom Visma Flyt, og som e-post til føresette for born i barnehagen.  

Siste utsende melding til føresette for born i barnehagen: tysdag 31. mars.

Siste utsende melding til føresette for elevar i skulen: tysdag 31. mars.  

Dersom de har spørsmål, ta gjerne kontakt per telefon eller e-post.  

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS