Tidsfristane for sakshandsaminga vår kjem an på saka. Mellom anna om saka krev dispensasjon, om det er kome inn nabomerknadar, og om saka må sendast på høyring til eksterne instansar. Vi kan forlenge fristen viss saka er særleg komplisert, krevje ekstra politisk avklaring eller løyve frå anna offentleg mynde.

Vi tek gebyr for byggesakshandsaming. Du finn prisane våre her.