TT (Dør til dør)-transport

  • Personar som på grunn av nedsett funksjonsevne har vesentlege vanskar med å nytta offentleg transport, kan søkja godkjenning som brukarar av transporttenesta. Transporten skal gå føre seg med drosje.
  • Brukarane får tildelt ein sum kvart år som dei kan nytta etter eige ønskje. Tildelt sum varierer etter kvar i kommunen brukaren bur.
  • Eigenandel er ca. kr 30 pr. tur.  

Legeattest må fyllast ut av legen på førehand og følgje søknaden.

Søk om tilrettelagd transport 

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte ergoterapeut Kari Ødegård, tlf. 57 68 56 21.