Søknadsfristar for tilskot:

1. mars: Beitebruksmidlar - investeringsmidlar

15. mars: Produksjonstilskot (del 1)

1. april: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. oktober: Tilskot til drenering

15. oktober:  Produksjonstilskot (del 2)

15. oktober: Regionale miljøtilskot (RMP)

10. november: Tilskot til organisert beitebruk - driftstilskot (søknadsfrist for 2019 ikkje fastsett)

 

Statlege og regionale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Avløysartilskot ved sjukdom, fødsel mm

Investerings- og bedriftsutviklingstiltak i landbruket (IBU)–Innovasjon Norge

Tilskot til nærings –og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskot til vegar i skogbruket

Tilskot til drift i vanskeleg terreng

Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbrukets sitt kulturlandskap

 

Kommunale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Tilskot til planlegging av driftsbygningar

Tilskot til nydyrking

Tilskot til kjøp av mjølkekvote

Tilskot til bærplanting

Tilskot til vatningsanlegg

Tilskot til hjortegjerde

Tilskot til utmarksgjerde

Tilskot til bygging av landbruksveg

Tilskot skogkultur og skogskjøtsel

Tilskot frå viltfondet

Tilskot frå fiskefondet

 

Erstatningsordningar:

15. juli: Erstatning for vinterskade på eng

31. oktober: Erstatning for avlingssvikt - avlingssvikt må meldes til kommunen i vekstsesongen.

1. november: Erstatning for sau drepe av freda rovvilt

 

Jakt og fiske – frister:

1. april: Godkjenning og endring av jaktvald

2 veker etter jaktslutt: Innlevering av «sett hjort» skjema og jaktrapport.