Søknadsfristar for tilskot:

1. mars: Beitebruksmidlar - investeringsmidlar

15. mars: Produksjonstilskot (del 1) - endeleg frist er 29.mars med 1000,- reduksjon per dag

1. april: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. september: Tilskot til bærplanting

1. oktober: Tilskot til drenering

15. oktober:  Produksjonstilskot (del 2)

15. oktober: Regionale miljøtilskot (RMP)

15. november: Tilskot til organisert beitebruk (OBB)- driftstilskot

 

Statlege og regionale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Avløysartilskot ved sjukdom, fødsel mm

Investerings- og bedriftsutviklingstiltak i landbruket (IBU)–Innovasjon Norge

Tilskot til miljøtiltak i skogbruket

Tilskot til vegar i skogbruket

Tilskot til drift i vanskeleg terreng (hest, taubane m.m.)

Tilskot til skogkultur

Tilskot til tettare skogplanting som klimatiltak

 

Kommunale tilskot utan bestemt søknadsfrist:

Tilskot til planlegging av driftsbygningar

Tilskot til nydyrking

Tilskot til kjøp av mjølkekvote

Tilskot til vatningsanlegg

Tilskot til hjortegjerde

Tilskot til utmarksgjerde

Tilskot til bygging av landbruksveg

Tilskot skogkultur og skogskjøtsel

Tilskot frå viltfondet

Tilskot frå fiskefondet

 

Erstatningsordningar:

31. oktober: Erstatning for avlingssvikt - avlingssvikt må meldes til kommunen i vekstsesongen.

1. november: Erstatning for sau drepe av freda rovvilt

 

Jakt og fiske – frister:

1. april: Godkjenning og endring av jaktvald

2 veker etter jaktslutt: Innlevering av «sett hjort» skjema og jaktrapport.