Er du helsepersonell og skal varsle om alvorlege hendingar

Varslingsplikta gjeld når utfallet er utanfor pårekneleg risiko. Varselordningen er hjemlet i helsetilsynsloven § 6, spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, kommunehelsetjenesteloven § 12-3 a og pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6.

Desse varsla har fram til no vore sendt frå spesialisthelsetenesta som e-post via varsel@helsetilsynet.no eller via en lenke på www.helsetilsynet.no «Jeg vil varsle om
en alvorlig hendelse» frå andre virksemder med varslingsplikt og frå pasienter, pårørande og brukarar med varslingsrett.

Norsk Helsenett har i samarbeid med Statens helsetilsyn videreutvikla den elektroniske meldeportalen på www.melde.no til også å omfatte varselordninga til Statens helsetilsyn. Fra no av skal derfor verksemder som skal varsle alvorlige hendingar bruke denne meldeportalen i staden for å bruke e-post eller lenke på nettsidene. Vidare rettleiing om korleis meldeportalen fungerer går fram på www melde.no. Det er nødvendig å benytte ein moderne nettlesar (Google Chrome eller Firefox). Internet Explorer og Edge fungerer dessverre ikkje.

Kontaktpersonen vil trenge bankID / elektronisk ID, all informasjon om pasienten og også informasjon om pårørande.

Ordninga er ikkje tilrettelagt for å kunne supplere opplysningar etter innsending. Det er derfor viktig at kontaktpersonen har all informasjon tilgjengeleg når registreringa startar.

Er du pasient, brukar eller pårørande som vil varsle om alvorlege hendingar

Pasienter, brukarar og næraste pårørande skal inntil vidare bruke lenken «Jeg vil varsle om en alvorlig hendelse» på www.helsetilsynet.no dersom dei ønskjer å varsle om alvorlige hendingar.

 

Meir informasjon om varselordninga og www.melde.no ligger på www.helsetilsynet.no
Det er også mogleg å ta kontakt med Statens helsetilsyn ved avdeling for varsler og operativt for mer informasjon.