Arbeidsoppgåver

Kvardagsmeistring er viktig og aktivitøren har ei viktig rolle i å lggje til rette for dette i saman med brukaren
Aktivitetstilbodet skal fremje god helse og førebyggje isolasjon og einsemd
Aktivitør skal sjølvstendig og saman med andre planleggje og fylgje opp behandlings- og treningsopplegg
Hjelpe til ved måltid

Kvalifikasjonar
Offentleg godkjend utdanning som aktivitør eller god og relevant realkompetanse
Søkjar bør ha kunnskap om og forståing for kor viktig kvardagsmeistring er i helseperspektiv
Nyare politiattest må leggjast fram ved tilsetjing

Kommunen kan tilby
Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
Godt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Kommunale tilsetjingsvilkår

Søknad
Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar. For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 05.08.2018

Kontaktperson
Liv Hunshamar, tlf: 57682502, mobil: 91804901, liv.norunn.hunshamar@luster.kommune.no