Gjeldande forskrift fastsett av Luster kommunestyre 23. mai 2013.

Bakgrunnen for endringa er at Statens Kartverk i sin sluttrapport etter gjennomført matrikkeltilsyn peika på at forskrifta vi har i dag er i strid med den sentralt gitte matrikkelforskrifta. Avviket gjeld føresegna i vår lokale adresseforskrift § 6 tredje ledd om at spreidde hytter og buer ikkje skal adresserast. Hovudregelen i den sentrale forskrifta er at planlagde bygg til fritidsføremål skal ha adresse.

Saksframlegg endra forskrift

Saksprotokoll Plan- og forvaltningsutvalet 02.04.2020

 

Eventuelle merknader/fråsegn skal sendast til
Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne
eller e-post: postmottak@luster.kommune.no
eller på elektronisk høyringsskjema

innan 18.05.20.