Nemndene vil bli erstatta med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Kommunane får høve til å stille med representantar i nemndene.