Melding om oppstart og høyring av planprogram. Høyringsfrist 27.03.21.

Luster formannskap / kommuneplannemnda har i møte 27.01.2021 i sak 05/21 gjort fylgjande vedtak:

I medhald av reglane i §11-12 varslar og kunngjer Luster kommune oppstart av arbeidet med buffersoneplan som ein avgrensa arealdel til kommuneplanen

 

Planprogram – offentleg ettersyn og innspel til ny arealbruk

Luster formannskap / kommuneplannemnda har i møte 27.01.2021 i sak 05/21 gjort fylgjande vedtak:

I medhald av reglane i § 11-13 Plan- og bygningslova, vert framlegg til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring til overordna planfaglege myndigheiter.

 

Planprogram

Planprogrammet er også utlagt i papirform på Rådhuset.

 

Bygdemøte

I utleggingsperioden skal det haldast bygdemøte. Grunna uvisse knytt til Covid-19 vert tid og stad kunngjort seinare.

 

Spørsmål knytt til planprogrammet kan rettast til:

Kommuneplanleggjar Torunn Løne Vinje, epost torunn.lone.vinje@luster.kommune.no

tlf 57 68 55 93 eller

Plansjef Knut Vidar Svanheld, e-post  knut.vidar.svanheld@luster.kommune.no tlf 57 68 55 07

Merknader og/eller innspel til planarbeidet må sendast innan 27.03.2021 til:

postmottak@luster.kommune.no eller Luster kommune, Boks 77, 6866 Gaupne.