Kvalifikasjonar:

Minimum 3 -årig høgskuleutdanning.

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Menn vert oppmoda om å søkje

Aktuelle søkjarar vi bli kalla inn til intervju

Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av nyare dato.

Me kan tilby:

- Løn i stillingskode 6684 - stillingar med 3-årig høgskuleutdanning

- Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

- Gode pensjonsordningar

Søknad

Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimesida: www. luster.kommune.no

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kan du ta kontakt med med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00. Dersom du skal søkje på fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling. Det er ikkje nødvendig å sende kopi av vitnemål, attestar m.m. Desse skal takast med ved intervju.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er mottatt.

I skjema er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort, må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren likevel kan verte offentleggjorde jf. offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 13.05.2018

Kontaktperson: Linda Øvregard Røhme, rektor, tlf: 57 68 57 42, mobil: 402 28 586, linda.rohme@luster.kommune.no