A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Elevråd

Her finn du meir om:

 • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Elevråd
 • Kven som medlemmer i Elevrådet dette skuleåret
 • Referat

Opplæringslova har eit eige kapittel (kapittel 11) om brukarmedverknad i skulen. Under finn du utdrag frå opplæringslova når det gjeld Elevråd:
Om du vil lese heile kapittel 11 i opplæringslova klikkar du på denne lenkja (Lovdata)


Elevråd:
 • Ved kvar grunnskule skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.
 • Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.
 • Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.
 • Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

 

Medlemar i elevrådet på Skjolden skule 2012-2013: 

1.-2. kl.: Marie og Ida

3.-4. kl.: Martha og Per

5., 6., 7. kl.: Erik, Alice og Kåre

 Ansvarleg lærar: Monica

 

 

Referat:

 

 

 

 • Referat frå møte 04.09.2012 PDF document ODT document
 • Referat frå møte 24.09.2012 PDF document ODT document

 • Referat frå møte 24.10.2012 PDF document ODT document
 • Referat frå møte 03.12.12 PDF document ODT document
 •  

   

 • Tips ein ven  Skriv ut
  Powered by CustomPublish AS