A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Gamlestova barnehage

Tysdag 07 Juni 2022 kl 16.15 -->

Sommerfest i Gamlestova bhg ( FAU )

2022-06-07

Ope foreldremøte 11. november 2021

Trygge barn - korleis skape gode relasjonar mellom barn og foreldre.

MÅLGRUPPE: Foreldre i skule og barnehage Kl. 17.30 – 18.45 Hafslo barne- og ungdomsskule (Samfunnsbygget).

Foredragshaldarar er dei kjende psykologspesialistane Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson som står bak innføringa av programmet COS (Circle of Security - tryggleikssirkelen) i Skandinavia for foreldre og tilsette i skule og barnehage. På foreldremøtet vil foredragshaldarane gje ei innføring i korleis COS-prinsippa kan vera til hjelp i foreldreskapet, og særleg når situasjonane med barnet vert opplevd utfordrande.

Vel møtt til ein inspirerande time!

Arrangør: Luster kommune ved Oppvekst

2021-10-20
Matordning i barnehagen

Vanleg matordning i barnehagen etter haustferien

Ordninga med matpakke i barnehagane varar til og med haustferien. Frå og med 18. oktober går barnehagane i Luster attende til vanleg ordning med matservering slik det var før pandemien.

Spørjeundersøking om mat og måltid i barnehagen

Det var god oppslutnad om spørjeundersøkinga blant føresette om matpraksis og måltid i barnehagen.

Til saman kom det inn 184 svar. I spørjeundersøkinga fekk føresette uttala seg om matpraksis før og under koronapandemien, og kva dei synest bør vera permanent ordning frametter.

Kort oppsummert  var eit fleirtal av føresette sånn passe eller mindre nøgd med matpakkeordninga som har vore i barnehagen fram til no. Når det gjeld permanent matordning i barnehagen er det meir nyansert, men eit stort fleirtal kryssa av for alternativet om at «Barnehagen serverer brødmat kvar dag og varm mat innimellom»,
det vil seia matordninga slik den var før pandemien. Majoriteten av føresette har også kryssa av på at nivået på matpengane er ok høge.


Elles kom det inn mange konkrete innspel og kommentarar til både matpengar, matordning og måltid, som vert teke med vidare i det interne arbeidet.


Knut Åge Teigen
Kommunalsjef oppvekst
Luster kommune

2021-10-06
Powered by CustomPublish AS