Reservatet dekkjer den vestlegaste delen av Hafslovatnet, samt Straumavatnet og Tverbergvatnet og nokre få meter land langs vasskanten. Området har stor verdi som trekk- og hekkelokalitet særleg for våtmarksfugl, som det er registrert bortimot 60 artar av.

Dei mest talrike artane er krikkand, stokkand, siland, raudstilk, vipe og strandsnipe. Området husar i tillegg ei lang rekkje artar som er sjeldsynte i vårt distrikt, og er overvintringslokalitet for songsvane i Indre Sogn.

Du kjem til reservatet ved å fylgja fylkesveg 55 til Hafslo, og vidare gjennom Hafslo sentrum mot Veitastrond. Unngå unødig uroing av fuglane. Det er ikkje tillate å nytta motor i reservatet, heller ikkje drone. Av omsyn til fuglane skal hundar haldast i band. Fisking er tillate med fiskekort for Hafslovatnet.

Meir informasjon, verneforskrift og kart på Statsforvaltaren si side