A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Handlingsplan mot mobbing ved Luster ungdomsskule

 

 
 
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING
 
 
MÅL FOR LUSTER UNGDOMSSKULE:
 

Skapa trivsel og godt grunnlag for læring for alle elevane på skulen.

 
 
 
 
 
 
 
MÅL FOR PLANEN:
 
Ha førebyggjande tiltak ved skulen.
Ha rutinar for å avdekka mobbing.

Følgja opp mobbeoffer og mobbar etter retningslinjer i planen.

 
 
 
 
 
 
Kva er mobbing, definisjon:
 

Olweus: Mobbing i skolen(1994) ” En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid, blir utsatt for negative handlingar fra en eller flere personer.”

Med negative handlingar meiner ein skade eller ubehag, fysisk eller psykisk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn for planen:
 
Opplæringslova.
 

§ 9a: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

§ 9a-3: skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

 
 
FØREBYGGJANDE TILTAK:
 
 

Skulen skal klart gje uttrykk for at mobbing ikkje vert akseptert gjennom ordensreglementet.

Skulen arbeider systematisk med tiltaksprogrammet til Olweus.

 

Det vert gjennomført klassemøter der miljøfremjande tiltak skal føreslåast i alle klassar kvart år. Kontaktlærarane set opp plan for dette ved skulestart kvart år.

Kontaktlærarar er ansvarlege for dette.
 

Klassen skal arbeida systematisk med holdningar til mobbing og det og bry seg.

Arbeidsmetoden og reiskapen ein nyttar, er tiltaksprogrammet til Olweus.

Foreldre/føresette vert oppfordra til å spørja elevane og melda frå om mobbing som eventuelt føregår.

 

Klassane skal setjast bevisst saman ved overgangen frå barnesteget. Det same gjeld grupper, lag. osv.

 

Skulen gjennomfører undersøkjing med spørsmål om trivsel, tryggleik og mobbing om hausten kvart skuleår.

Planen skal leggjast fram for klassekontaktane og samarbeidsutvalet ved skulen.

Alle elevar og føresette skal informerast om planen ved skulestart.

 

Skulen har eit inspeksjonssystem, der ein gjennomfører teamvakter, der ein vil observere / sjå etter fast oppsette punkt. (Nøkkelbegrepet vil vere folkeskikk)

                                

Gjennomføre klassemøter, set opp plan på aktuelle tema for kvart klassesteg haust og vår.

skriv Avsett tid, annakvar veke hausthalvåret og 4,.kvar vårtsemesteret.
 

Kvart år får lærarane ein info.perm, innhald ordensreglement, olweusarbeid, handlingsplan mot mobbing.

 
 
 
 
 
 
 
 
AVDEKKING AV MOBBING.
 
Teikn på mobbing.

-         elevar som er åleine i friminuttane.

-         elevar som vert erta på ”ekkel” måte

-         elevar som er deprimerte, frustrerte, ulukkelege og triste.

-         elevar med dalande skuleprestasjonar.

-         elevar som vert valde, ev. valde bort i ulike samanhengar.

 
 
 
TILTAK:
 

Kontaktlærarane registrerer og tek opp temaet med klasselærarane.

 

Observasjonsperiode i avtalt tid og med dato for tilbakemelding til kontaktlærar / rådgjevar.

 
Dersom mistanke:
 

-         samtale med eleven kvar dag.(kontaktlærar/rådgjevar)

 

-         samtale med plagar.(kontaktlærar/rådgjevar)

klargjera for eleven at mobbing ikkje vert akseptert.

 

-         tilbakemelding til klasselærarane/kollegiet

 

-         laga avtalar(kontaktlærar/rådgjevar)

avtalane skal innehalda fylgjande: - personlege data

                                                             - problemet

                                                             - tiltak

                                                             - varigheit

                                                             - konsekvens ved brot

                                                             - evelueringssamtale(når/kven)

                                                             - underskrifter

 

VIDARE tiltak om dette ikkje hjelp:

 

-         elevane sine føresette vert kontakta

 

-         ein set i gang systematisk arbeid, trekkje inn rektor og andre profesjonar som helsestasjon, PPT, barnevern.

 
 
 
Avtalane ligg ved planen
 
 
 
 
 
                                
 
 AVTALE
 
 
 

Namn på elev:                                                                                 Klasse:

 

Kva er problemet:

 
 
 
 

Kva tiltak skal setjast i verk:

 
 
 
 
 
 
 

Tidspunktet for tiltaket:

 
 
 
 
 

Konsekvens ved brot på avtalen:

 
 
 
 
 
 
Evalueringssamtale:
 

Tidspunkt:                                         Deltakarar:

 
Anna:
 
 
 
 
 
Stad/dato:                              Underskrift elev.                     Underskrift føresett.
 
 
 
Underskrift skulen:                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

AVTALE
 
 
 

Namn på elev:                                                                                 Klasse:

 

Kva er problemet:

 
 
 
 

Kva tiltak skal setjast i verk:

 
 
 
 
 
 
 

Tidspunktet for tiltaket:

 
 
 
 
 

Konsekvens ved brot på avtalen:

 
 
 
 
 
 
Evalueringssamtale:
 
 

Tidspunkt:                                         Deltakarar:

 
Anna:
 
 
 
 
 
Stad/dato:                              Underskrift elev:                     Underskrift elev:
 
 
 
Underskrift skulen:                            
 
 
 
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS