Ein besøksstrategi er eit dokument som skal ta for seg kva moglegheiter og utfordringar ein har i verneområder, og korleis ein kan løyse desse for at dei besøkande skal få gode opplevingar, bidra til lokal verdiskaping og ivareta verneverdiane på best mogleg måte. Besøksstrategien inneheld ein tiltaksplan med oversikt over aktuelle tiltak.
Besøksstrategien vert lagt ut på høyring i veke 49/50, og det er høyringsfrist måndag 6 januar 2020. Høyringsinnspel skal sendast til postmottak@luster.kommune.no