korona5_60x60

Siste oppdateringar

21.01.21
Endring i skjenkereglar - Luster føl nasjonale retningslinjer

20.01.21
Luster kommune har i dag vaksinert 18 dosar med koronavaksine. 

19. januar
Omsorg opnar opp for 2 besøkande. Sjå under avsnittet for omsorgssentra.

18. januar
Nye nasjonale smitteverntiltak, mindre strengt for barn og unge

15. januar
Nyhendeartikkel #1omdagen kan gjere koronakvardagen litt betre

14. januar
Luster kommune fekk 13.01.21 3 hetteglas som er 18 vaksinedosar. Dei ble brukt same dag. Ny liknande forsyning i neste veke. Vi har til nå satt 48 dosar av vaksinen.

12. januar
Nyhende - status på vaksinering og antal personar i karantene

7. januar

Luster kommune vaksinerte 6/1-2021 alle pasientar på sjukeheimen i Luster som ønska vaksine. Det er sett 24 vaksinar. Ingen komplikasjonar. Vi får ut 6 dosar pr. glas.

6. januar

2 personar i karantene etter nærkontakt med smitta
Luster kommune har motteke fyrste sett med koronavaksiner

4. januar

Nye nasjonale smitterverntiltak - reglar og anbefalingar frå regjeringen

Koronavaksine: Ver venleg ikkje ring oss, me kontaktar deg

Informasjon til besøkande ved omsorgssentra

korona5_60x60

Koronavaksine / Coronavirus vaccine

20.01.21
Luster kommune har i dag vaksinert 18 dosar med koronavaksine. Vi har til saman sett 66 dosar.

14.01.21
Luster kommune fekk 13.01.21 3 hetteglas som er 18 vaksinedosar. Dei ble brukt same dag. Ny liknande forsyning i neste veke. Vi har til no sett 48 dosar av vaksina.

07.01.21

Luster kommune vaksinerte 6/1-21 alle pasientar på sjukeheimen i Luster som ønska vaksine. Det er sett 24 vaksinar. Ingen komplikasjonar. Vi får ut 6 dosar pr. glas.

04.01.21

Koronavaksine: Ver venleg ikkje ring oss, me kontaktar deg

30.12.20  

Koronavaksine på 1-2-3 kort info frå FHI

23.12.20

Luster kommune vil få tilsendt 25 dosar med koronavaksinen Cormirnaty (BioNTech og Pfizer) i veke 1  2021. Vi startar vaksineringa på Luster omsorgssenter. Vi veit ikkje når tid vi får fleire vaksiner, men venteleg får vi nye forsyningar kvar veke.

 

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er ennå usikkerheit knytt til kor raskt vi får vaksinane og kan tilby dei til anbefalte grupper.

Kommunen planleggjar no gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert på denne nettsida fortløpande.

Vi vil seinare informere om kva grupper som er anbefalt vaksinasjon og rekkefølgje mellom desse. Kommunen kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det nye koronaviruset gjer infeksjon i luftvegane. De fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som blir anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gjeve følgjande prioritering, med dei øvste prioriterte fyrst:

Dette er prioriteringsrekkjefølja: 

1. Dei som bur i sjukeheim 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personar mellom 18 og 64 år med desse sjukdommane/tilstandane:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år 
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som fører med seg nedsett hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sjukdommane/tilstandane:  

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon 
 • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom (anna enn vel regulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høgare)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsjukdommar (med unnatak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom som ikkje er nemnt i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette skal vurderast individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med dei same sjukdommar/tilstandar som er lista opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de same sjukdommar/tilstandar som er lista opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Du blir kontakta av kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Føl med på kommunen si heimeside for detaljar. 

Omsorgsbustadar 

Personer som bur i omsorgsbustadar er ei samansett gruppe, så desse skal prioriterast i forhold til alder og eventuell underliggjande tilstand.  

Helsepersonell 

For helsepersonell er det tydeliggjort kva grupper som det kan vere aktuelt å prioritera mellom om smitten aukar. Det kan dreie seg om helsepersonell som sjølv har auka risiko for å bli smitta, og som må vere tilgjengelege dersom smitta aukar. Dette er ennå ikkje avgjort.   

***

https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-coronavirus-vaccine-first/

Coronavirus vaccine

Coronavirus vaccination will be part of the national immunisation programme, and the municipalities will offer its inhabitants the coronavirus vaccine. Norway will offer vaccines from several suppliers, but there is still uncertainty when Luster kommune will be able to provide the vaccine. You will find updated information on our website.

Luster kommune will later inform about target groups and their priority. We will contact you if you are in a target group to offer you coronavirus vaccine. It is not necessary to contact Luster kommune or your doctor to be put on a waiting list. 
The coronavirus vaccine and vaccination is free.

Initially, there will not be enough coronavirus vaccine available for everyone in the recommended groups, so it must be given first to those who need it most.

Order of priority: 

1. Residents in nursing homes 

2. Age 85 years and above

3. Age 75-84 years

4. Age 65-74 years AND people between 18 and 64 years with these diseases/conditions:  

 • organ transplant
 • immunodeficiency
 • hematologic (blood) cancer in the last 5 years
 • other active cancer, ongoing or recently finished treatment for cancer (especially immunosuppressive therapy, radiation therapy to the lungs or chemotherapy). 
 • neurological or muscular disease with impaired coughing strength or lung function 
 • chronic kidney disease and kidney failure

5. Age 55-64 years with these diseases/conditions:  

 • Chronic liver disease or significantly impaired liver function 
 • Immunosuppressive therapy, e.g. with autoimmune diseases
 • Diabetes  
 • Chronic lung disease (other than well-regulated asthma)
 • Obesity with body mass index (BMI of ≥ 35 kg/m2 or higher)
 • Dementia 
 • Chronic cardiovascular disease (except high blood pressure)
 • Stroke
 • Other serious and / or chronic diseases not mentioned in the list above may also increase the risk of serious illness and death from COVID-19. This should be assessed individually by a doctor.

6. Age 45-54 years with the same diseases/ conditions listed in point 5 

7. Age 18-44 years with the same diseases/ conditions listed in point 5 

8. Age 55-64 years

9. Age 45-54 years 

You will be contacted by your doctor or the municipality for vaccination when it is your turn. Check your municipality's website for details. The vaccine is free.

Care homes

People who live in care homes are a mixed group, so they are prioritised according to age and any underlying conditions.

Healthcare personnel

For healthcare personnel, it has been clarified which groups may be prioritised if transmission increases. These may be healthcare personnel who have an increased risk of becoming infected, and who for reasons of capacity must be available if transmission increases. This has not yet been decided.

korona5_60x60

Raskare koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

Sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart.
Kommuneoverlegen melder at helsetenesta sender sms til dei som ikkje har bank-id for pålogging i helsenorge.no. Kommuneoverlegen ringer alle som har fått påvist positiv prøve.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om tenesta.

 

korona5_60x60

Rådhuset

Me held Rådhuset ope, også for publikum, men publikum vert oppmoda om å nytta telefon og e-post i kommunikasjonen.
Tlf. 57685500, postmottak@luster.kommune.no
Alle besøk skal helst vere avtalte på førehand.

Du kan sende spørsmål til e-postadresse korona@luster.kommune.no

korona5_60x60

Omsorgssentra

***

Som følgje av nasjonale smittevernråd gjeld følgjande ved besøk på omsorgssentra, frå 19. januar:

Desse reglane gjeld no:

 • Du må vere frisk
 • Det skal haldast minst 2m avstand til brukaren
 • Hugs god handhygiene med spritdesinfeksjon før og etter besøk
 • Hugs kun 2 besøkjande til kvar brukar samstundes
 • Alle besøkjande må ringa for å avtala besøk på tlf.nr. under
 • Alle besøkjande må vera registrert med namn og telefonnummer
 • Besøkjande må opphalda seg på rommet til pasienten, ikkje i fellesareal eller stover
 • Alle som  dei siste 10 dagane har vore i område med høgt smittetal må nytta munnbind eller utsetta besøket 
 • Om du har ein jobb med pasientkontakt, skal du også nytte munnbind ved besøk.

Omsorgstenesta i Luster 19.1.21 

Omsorgssenter

Gruppe/avdeling

Telefonnummer

Luster omsorgssenter

Gruppe 1, 2, 3, 4

57682534 / 57682522

 

Heimetenesta/eldresenteret

57682513

Gaupne omsorgssenter

Gruppe 1 og eldresenter

57685703

 

Gruppe 2 og 3

57685710 / 57685717

 

Korttidsavdelinga (KA)

57685711 / 57685718

Hafslo omsorgssenter

Blå og rosa gruppe

57685815 / 57685816

 

Eldresenter

57685812

Grandmo

 

95047340

 

flagg komprimert

Information and videos in different languages

Last updated April 21.

Keep updated - many languages
Coronavirus disease - advice and information. Norwegian institute of public health

Engelsk/English engelsk.png

Video

Information to parents of school children

Information to parents of kindergarten children

The new coronavirus (COVID-19)

What is a safe distance from other people?

To everyone who has been told to stay at home

Corona contagion – information for parents

Habits which help prevent infection

Sansk/Spanish/Español spansk.png

El nuevo coronavirus (Covid-19)

¿Mantener poca, mucha o absoluta distancia?

A las personas a quienes se ha indicado que deben permanecer en su domicilio

Hábitos para prevenir el contagio

Polsk/Polish/Polski polsk.png

Informacje dla rodziców mających dzieci w szkole

Informacje dla rodziców mających dzieci w przedszkolach

Nowy koronawirus (Covid-19)

Mała, duża odległość czy unikanie kontaktu?

Do osób, którym polecono zostać w domu

Zarażenie koronawirusem – informacje dla rodziców

Zapobieganie zarażeniu

Arabisk/Arabic/اللغة العربية arabisk.png

Video

News NRK

معلومات للآباء في المدرسة

معلومات لأول�اء أمور الأطفال � روضة الأطفال

يروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19

 مسافة قليلة أو كبيرة أم ابتعاد م؟ ت

إلى كل الأشخاص الذين ُط بقوا في منازلهم

عدوى فریوس کورونا - معلومات لألولياء

العادات ي تمنع العدوى

Svahili/Kiswahili svahili.png

Virusi vipya vya korona (COVID-19) 

Umbali unaofaa kutoka kwa watu wengine ni nini?​

Kwa kila mtu aliyeagizwa kukaa nyumbani 

Kuambukiza kwa corona – habari kwa wazazi

Dari dari.gif

News NRK

(COVID-19) کروناویروس جدید

فاصله ایمن با اشخاص دیگرچه مقدار است؟ 

قابل توجه کسانی که برایشان گفته شده تا در خانه باشند

یم دنک تاداع ھک زا عویش یرامیب یریگولج

Somali somalia.png

Video

News NRK

Warbixin ku socota waalidka iskoollada

Warbixin ku socota waalidka xannaanooyinka carruuraha 

Fayrasta koroonada ah ee cusub (Covid-19)

Ma in yar, ma in badan mise kala durug buuxa?

Ku socota qofka loo sheegay in uu joogo guriga

Sidda looga hortagi karo caabuqa

Kurdisk/Kurdish/Kurmanji/Sorani kurdisk.png

News NRK

Vîrûsa koronaya nû (COVID-19)

Dûrbûna ewleh ji kesên din re çiqas e? 

Agadarî ji kesên ku ji wan re hatiye gotin ku li malê bimînin

تووشبوون بە ک ۆر ۆنا - زانیاری بۆ دایکان و باوکان 

ندرکیرگ%ڕ ھل وتونووبش ک%دنھھ ییامن%ڕ ۆب

Tigrinja tirginja - eritrea.png tirginja - etipoia.png

Video

ሓበሬታ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ ወለዲ 

እቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ - 19 Covid-19) 

ቁሩብ፡ብዙሕ ወይስ ጠቕሊልካ ምርሓቕ?

ንነፍስ ወከፍ ካብ ገዛ ከይወጽእ ተንጊርዎ/ዋ ዘሎ ሰብ

ምትሕልላፍ ሕማም ክትቋጻጸረሉ እትኽእል ልምዲ

korona5_60x60

SFO og skule

12.11.20

SFO har vanleg opningstid. Både SFO og skulane forheld seg til nasjonale oppdaterte retningslinjer for smittevern; https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Kvar skule vil elles senda ut informasjon til føresette om dei ordningane som gjeld spesifikt for deira barn/skule.

 På skulen vil me vera spesielt opptekne av å:

• vaska hender og læra elevane gode rutinar for handvask
• ha godt reinhald
• vaska utstyr jamleg, til dømes tastatur
• vera ekstra mykje ute med elevane, også i vanlege skuletimar og SFO
• ha undervising og samlingar i mindre grupper
• halda god avstand til kvarandre
 

Følg dei generelle smittevernsråda

Det er viktig at me alle held fram med å følgja dei generelle råda om smittevernstiltak som gjeld alle: god hand- og hostehygiene, prøva å unngå å ta seg i andletet, avgrensa talet personar ein har kontakt med og får besøk av, til nokre få om om gongen, friske barn kan vera saman både ute og inne, men i små grupper. Smittepresset er lågt både i vår kommune og i vår region, og slik ønskjer me naturlegvis at det også skal halda fram.

Reglar for undervisning av eigne barn

Hovudregelen er at alle barn og unge som oppheld seg i Noreg har rett og plikt til grunnskuleopplæring. 

Regelverket gjer det mogleg for føresette å ta barna ut av skulen og undervise eigne barn heime. Det er foreldra som då har ansvaret for å gje barna opplæring, tilsvarende opplæringa i skulen. Dersom føresette vel heimeundervisning, er det viktig at dei er klar over at barnet ikkje lenger er ein del av den offentlege grunnskuleopplæringa, og at dei blir fråtekne ein del rettar etter opplæringslova. Blant anna har barn ikkje rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Me vil understreka at det beste for barna er å gå på skulen, så lenge dei eller familien ikkje er i ei risikogruppe for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset. For barn som ikkje er i risikogruppa, er det trygt å gå på skulen.

Dersom foreldra likevel vel å halda barna heime, kan de ikkje forventa at skulen lagar eigne opplegg for elevane. Føresette som vel ikkje å senda barna på skulen, må sjølv oppfylla opplæringsplikta.

Lenke til informasjonsskriv

Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (engelsk)
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (arabisk)
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (polsk)
Informasjon om skuleskyss – Vestland fylkeskommune opning 1.-4 trinn
Informasjon om skuleskyss - Vestland fylkeskommune opning 5.-10. trinn
Gjeld skuleskyssen frå 2. juni – Vestland fylkeskommuneRettleiar om smittevern barneskule - Utdanningsdirektoratet
Nasjonal koronarettleiar for skulane

korona5_60x60

Barnehagane

12.11.20

Barn som har måtte vere heime på grunn av langvarig sjukdom eller fordi dei har vore i risikosona kan søkje om fritak for foreldrebetalinga jf. vedtekter for barnehagane i Luster
§ 14 Fritak for betaling
Barn som lir av ein alvorleg sjukdom som gjer at barnet ikkje kan nytta plassen i barnehagen, kan innvilgast fritak for betaling i den perioden barnet er borte frå barnehagen. Det må liggja føre ein legeattest. Søknader for kortare periode enn ein månad vert ikkje handsama. Søknadar vert handsama av Oppvekst.

Det er trygt for barn å koma i barnehagen
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har i samarbeid utarbeidd ei rettleiing for opning av barnehagane i Noreg. Den nasjonale rettleiinga er tydeleg på korleis barnehagane kan førebyggja smitte.

I barnehagen vil me vera særskild opptekne av å:

 • vaska hender og og følgja opp barna slik at dei lærer gode rutinar for handvask
 • ha godt reinhald i barnehagen
 • vaska leiker jamnleg
 • vera ekstra mykje ute med barna i tida frametter
 • ha mindre grupper av barn som er saman med fast tilsette

Dersom barnet ditt ikkje kjenner seg bra
Har barnet ditt symptom på sjukdom, også milde symptom, skal de ikkje møta i barnehagen. Det er ekstra viktig no at barna er heime i minst eitt døgn etter at dei har vorte symptomfrie. Foreldre som har luftvegssymptom, skal ikkje følgja eller henta barn i barnehagen. Har foreldre eller nokon andre i husstanden fått påvist sjukdom med koronavirus, skal de heller ikkje møta i barnehagen. Dersom barnet ditt vert dårleg i barnehagen, må de henta barnet så fort det let seg gjera.
 

Nyttige lenker om opning av barnehagane

Rettleiing om smittevern i barnehagen (Folkehelseinstituttet og Udir)

 

Spørsmål og svar om rettleiaren for smittevern i barnehagen (regjeringen.no)


Informasjon til foreldre om opning av barnehagane - engelsk

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane – arabisk

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane - somali

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane – polsk

Regjeringa har lagt fram Korona-rettleiar om smitteverntiltak når barnehagane opnar att.

Meir om barnehage ligg under "Skule, SFO og barnehage"

korona5_60x60

Fysioterapitilbodet

12.11.20

Fysioterapitenesta har vanleg drift med smitteverntiltak. Dette gjeld både i kommunalt og privat praksis (gjeld Friskhuset og Hafslo fysioterapi).

Me følgjer krav om smittevern frå folkehelseinstituttet, og både pasient og terapeut må vera heilt friske for å møta opp.

Ber om at du som har time møter presis for å unngå unødig samling av folk i venteromma. Fint om du ringer, sender sms eller e-post for å kontakta oss for time eller spørsmål i staden for å møta opp i lokala. Me kan også tilby videokonsultasjonar ved behov.

For kontaktinformasjon sjå her

korona5_60x60

Næringslivet

11. november

Kompensasjonsordning for næringslivet

4. november

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere om permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger

korona5_60x60

Tilpassa informasjon retta mot helse- og omsorgspersonell, pårørande og eldre

korona5_60x60

Korleis førebyggje smitte? Hygieneråd

Alle som oppheld seg i Luster kommune skal ivareta god og forsvarleg hand-, hoste- og nysehygiene. Handhelsing, klemming og anna nærkontakt skal avgrensast. Alle føresette og vaksne med ansvar for andre bør jamleg rettleie om personlege hygienetiltak.  Råd frå Folkehelseinstituttet

Hygieneråd

korona5_60x60

Karantene - nasjonalt vedtak

korona5_60x60

Til deg som er avlastar, støttekontakt, treningskontakt

 • Når det gjeld desse tenestene må både tenestemottakar og tenesteytar vere symptomfrie for at du kan utføre oppdraget.
 • De vert oppfordra til å syne omsyn i høve å halde avstand, dvs. ikkje køyre i bil saman med tenestemottakar.
 • I første omgang bør de legge til rette for uteaktivitet. Om ikkje dette let seg gjere, må de syne varsemd og halde ei viss avstand, jf. generelle reglar.
 • De må avtale nærare med brukar/føresette.  
 • Dersom du har vore på reise til/opphalde deg i kommunar med høgt smittetrykk, bør du bruke munnbind i kontakt med tenestemottakar dei første dagane. Du treng ikkje nytta munnbind utandørs. Du held då avstand, helst 2 meter.
 • Er du som oppdragsytar i tvil om du skal vere saman med tenestemottakar, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Aud Jorunn Høyheim på 57685715/46892617 som er å treffe på måndag – fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Syner forøvrig til generelle hygieneråd for Luster kommune.

korona5_60x60

Lokale hjelpetiltak frå frivillige

Luster kommune er i tett dialog med Luster Røde Kors og Frivilligsentralen og me opplever det som trygt at me har mykje frivillige ressursar i lokalsamfunnet vårt når me treng det.

Ringevenn

Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte. Dei kunne hatt glede av ein ringevenn. Ein ringevenn ringer til ein person som er åleine eit par gonger i veka for å prate litt.

Telefonvenn.
Å få ein telefonvenn kan bety mykje for ein som er isolert og bur åleine.
Me søker frivillige som ynskjer å vere ein telefonvenn. Den frivillige må vere fylt 18 år.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Vil du ha ringevenn eller ynskjer å bli ringevenn så kontakt oss.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.

Utkøyring av matvarer

Trenger du hjelp til å få køyrt matvarer heim til deg? Frivillige hjelper til med å hente bestilte matvarer på butikken og bringer dei heim til deg. Grunna korona viruset vil matvarene bli satt utanfor inngangsdøra di. Ring Luster Frivilligsentral tlf. 45665954 for nærare avtale.
Aldersgruppe: For alle
Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte.
Andre har mista moglegheita for å ta serviceskyssen då dette tilbodet er innstilt inntil vidare.
Dette kan skape utfordringar med tanke på handling av matvarer.                               
Me har frivillige som kan hjelpe med å hente bestilte matvarer på butikken og bringe dei heim til deg.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.