Hovudoppgåver

- inspirera og støtta det lokale utviklingsarbeidet innan IKT i lustraskulen, dvs. både på barnesteget og ungdomssteget

- koordinera og leia det lokale fagnettverket i IKT

- fagleg rettleiing til skular, eventuelt også føresette

- delta aktivt i plan- og strategiarbeid når det gjeld IKT i lustraskulen

Kvalifikasjonskrav

- søkjarar må vera tilsette i Luster kommune per 01.08.2018

- ressurspersonar/lærarar med erfaring og praktisk kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i skulen

- formell utdanning innafor IKT er ønskjeleg, men ikkje påkrevd

- søkjarar må meistra Office 365-verktøyet godt

Personleg eigenskapar

Me søkjer etter ein tilsett som

- er strukturert og har gode samarbeidsevner

- har evne til og kjenner seg trygg i rolla som rettleiar

Løns og tilsetjingsvilkår

Løn- og tilstjingsvilkår i samsvar med gjeldande regelverk

Søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside, www-luster.kommune.no-ledigestillingar

For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 19.06.2018 

Kontaktperson: Knut Åge Teigen, kommunalsjef oppvekst, tlf: 57 67 55 22, mobil: 95147914, knut.age.teigen@luster.kommune.no