Planen skal danne grunnlaget for at Luster kommune systematisk og målretta kan arbeide for å få betre trafikktryggleik i kommunen. Planframlegget vart vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn i formannskapet 31.01.2022,  FSK-sak 03/22 vedtak og utlegginga er i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14.

Planframlegget finn du her.

Merknader til planframlegget kan sendast inn her

ev. sendast til Luster kommune, PB 77, 6866 Gaupne eller postmottak@luster.kommune.no innan 26. mars 2022. Merk konvolutt eller e-post med: Trafikktrygging.Tidlegare handsaming:

Melding om oppstart av planarbeid. Frist for innspel: 1. april 2021.

Gjeldande kommunal plan for trafikktrygging 2016-2028, vart vedteken av kommunestyret 15.11.15 i sak 70/15. Planen har to delar. Del 1 er den langsiktige hovudplanen som skal reviderast eller stadfestast kvart 4. år. Del 2 er handlingsprogrammet som kan rullerast årleg. Begge delar skal reviderast i år. Det er høve for alle å engasjere seg og komme med innspel til planarbeidet.

Dersom du ynskjer å kome med innspel til aktuelle trafikktryggingstiltak i kommunen, kan du lettast gjere dette på det elektroniske høyringsskjemaet vårt. Du kan også sende innspel på e-post til postmottak@luster.kommune.no eller i posten til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne.

Gjeldande plan, del 1, hovudplanen og del 2 finn du her (under T på lista).

Når fristen for innspel er ute vil alle innspel verta vurdert. Framlegg til revidert plan og handlingsprogram vil etter politisk handsaming verta lagt ut til offentleg ettersyn.

Kontaktperson for planarbeidet er Jan Magne Svåi, tlf 57 68 55 04.