Program: 

10.00-10.45 Visit Sognefjord – Masterplan og reiselivet i Sogn i desse Koronatidene,  v/ Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør.
10.45-12.00 Regionalplan Sogn Regionråd og Luster i Sogn, v/Karina Nerland, dagleg leiar og Harald Husabø partner/rådgjeving BDO.
12.30-13.45 Kommuneplanarbeidet. Satsingsområde og hovudmål i kommuneplanen sin samfunnsdel.
14.00-16.00 Handsaming av sakene på saklista

Sakliste:

1/21

Godkjenning av møteprotokoll  

 

2/21

Årsmelding kontrollutvalet 2020  

 

3/21

Regionalplan for Sogn 2021 - 2024. Høyring  

 

4/21

Vest Asfaltfresing AS. Søknad om finansiering

 

5/21

Luster Treningssenter AS. Søknad  om Covid-19 støtte for 2020  

 

6/21

Gaupne barnehage - utviding  

 

7/21

Referat- og drøftingssaker

 

LUSTER KOMMUNE
Gaupne, 25.02.2021

Ivar Kvalen
Leiar