Sogn Regionråd skal levere eit innspel knytt til behova i regionen vår. For å sikre at tilboda blir utvikla i tråd med næringslivet i Sogn sine behov ber me om tilbakemelding innan 27. april spørsmåla i  følgjande spørjeskjema