A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Skulemiljø; informasjon til føresette i skulane i Luster kommune

Alle elevar har rett til ein trygg og god skulekvardag utan mobbing og plaging

Frå 1. august 2017 trådte nye reglar i kraft for elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø.

§9A i opplæringslova er elevane si arbeidsmiljølov. Alle barn har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse og trivsel. Dette vil alle tilsette på skulen ha ansvar for.

Det vert no tydelegare krav og forventningar til kva skulen skal gjera, og at reglane skal gjelda både i leksehjelpsordninga og i SFO. Det er lovfesta nulltoleranse mot mobbing.

På denne måten seier regjeringa klart ifrå om at mobbing ikkje skal skje og at det skal nytta å seia ifrå. Dersom elev eller føresette seier frå om at eleven ikkje har det bra på skulen, må skulen laga ein skriftleg plan som seier kva som skal skje for at eleven skal få det trygt og godt. Denne planen har de som føresette lov å påverka.

Dersom det ikkje har skjedd noko innan ei veke, kan eleven eller foreldra kontakta fylkesmannen. Fylkesmannen vil då avgjera om skulen har gjort det dei skal. Viss ikkje kan fylkesmannen bestemma kva skulen skal gjera for å sikra elevane sine rettar. Elevar og føresette kan klaga , men kommunen som skuleeigar har ikkje klagerett. Viss skulen ikkje gjer det dei skal, kan kommunen få dagbøter.

Skulen skal

  1. Følge med og varsle
  2. Gripe inn
  3. Undersøke
  4. Sette inn tiltak
  5. Dokumentere

På lenkene nedanfor kan de lesa meir om læringsmiljø og mobbing:

Nytt regelverk - informasjon til føresette i skulane i Luster kommune

Null mobbing

Skulemiljø - Udir

Skulemiljø og mobbing - Regjeringa

Barneombodet

 

Mobbeombodet

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om eit barn ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod) eller på Instagram (https://www.instagram.com/ombodvestland/).

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS