Gjeldande forskrift fastsett av Luster kommunestyre 29. november 1995.

Endringsforslaget går ut på å heve båtmotor-grensa frå 8 HK til 10 HK, og samtidig sette fartsgrense til 10 knop for alle motorbåtar i Hafslovatnet. Begge endringane gjeld berre for område utanfor fuglefredingsområde.

Saksframlegg endra forskrift

Saksprotokoll Plan- og forvaltningsutvalet 02.04.2020

 

Eventuelle merknader/fråsegn skal sendast til
Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne
eller e-post: postmottak@luster.kommune.no
eller på elektronisk høyringsskjema

innan 18.05.20.