Luster kommune har ein stolt naturarv som femner om alt frå frodig vestnorsk fjordlandskap med edellauvskogar, til det golde landskapet kring brear og tindar, mange på godt over 2000 meters høgd. Heile 14 verneområde ligg heilt eller delvis innanfor kommunegrensa, dette inkluderer tre nasjonalparkar, sju naturreservat, tre landskapsvernområde og eit fuglefredingsområde. I alt er 1435 km2 eller 52 % av kommunen sitt areal verna. Me har status som nasjonalparkkommune.

Medan dei store verneområda vert forvalta av kvar sine nasjonalparkstyre, er det kommunen som har ansvaret for dei mindre, dvs naturreservata og fuglefredingsområda.

Den norske allemannsretten gjev alle rett til å ferdast fritt i naturen, og i Luster er det massevis av merka turstiar, både i og utanfor verneområde. Me oppmodar deg til å bruka dei!

Jostedalsbreen nasjonalpark

Breheimen nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark

Nigardsbreen naturreservat

Loi naturreservat

Luster allmenning naturreservat

Yngdalen naturreservat

Ytamo naturreservat

Bargarden naturreservat

Drægnsimorki-Yttrismorki naturrreservat

Vigdalen landskapsvernområde

Mørkrisdalen landskapsvernområde

Utladalen landskapsvernområde

Hafslovatnet fuglefredingsområde