Sentrale arbeidsoppgåver

Skatteinnkrevjing
Forvaltning eigedomskatt
Rekneskap

Fordeling og dimensjonering av arbeidsoppgåver i avdelinga er til vurdering. Detaljert innhald i stillinga vil bli nærare tilpassa dette og kvalifikasjonane til den som vert tilsett.

Ønskte kvalifikasjonar

Relevant utdanning på høgskule- og/eller universitetsnivå
Kunnskap om kommuneøkonomi
Gode IKT ferdigheiter
Gode evner til utviklingsarbeid og gjerne erfaring frå arbeid i prosjekt

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som evne til systematisk og målretta arbeid, løysingsorientering, samarbeid og kommunikasjon.

Kommunen kan tilby:

Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver med gode utviklingsmoglegheiter
Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
Gode arbeidsvilkår med kommunale pensjons- og forsikringsordningar
Løn etter avtale

Søknad

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort.
Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette.

Kontaktperson:

Rådmann Jarle Skartun, tlf. 57 68 55 03 mobilnr. 918 66 005. E-post: jarle.skartun@luster.kommune.no