Kommunestyret
14.06.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 14.06.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.06.2017
Presentasjon frå rådmannen til kommunestyret den 14.06.17
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2017 Godkjenning av møtebok Vis
23/2017 Reguleringsplan Dale sentrum, Luster - Plan-Id 1426-2011006 - 2. gongs handsaming (jfr 1. utlegging) Vis (7) Vis Vis (1)
24/2017 Gaupne brannstasjon - 2. gongs handsaming Planid 1426-2007001 Vis (2) Vis
25/2017 Forvaltningsplan for Luster Allmenning naturreservat, framlegg slutthandsaming Vis (4) Vis
26/2017 10676 Sikring mot Mørkridselvi ved Moen Vis (8) Vis Vis (1)
27/2017 Søknad om lån i næringsfondet Sandvik Sko AS Vis
28/2017 Suppleringsval kontrollutvalet Vis
29/2017 Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje registrert som særskilte brannobjekt Vis (2) Vis Vis (1)
30/2017 Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester - kriterium og venteliste Vis (1) Vis
31/2017 Interkommunal legevakt: Sogndal, Leikanger, Vik og Luster Vis (7) Vis Vis (1)
32/2017 Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge Vis (1) Vis Vis (1)
33/2017 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2029 - planprogram Vis (1) Vis Vis (1)
34/2017 Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2017. Budsjettendringar. Vis (1) Vis
35/2017 Referat- og drøftingssaker Vis (4) Vis