Kommunestyret
18.03.2021 kl. 10:00 - 16:00
Tema og komm.st.møte Rådhuset, Radio og film for publikum

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Kommunestyret den 18.03.2021
Presentasjon frå rådmann. Interkommunalt samarbeid
Presentasjon Sogn Brann og Redning v/ styreleiar Oddbjørn Ese
Presentasjon Sogn Brann og Redning, v/brann og redningssjef Vidar Trettenes.
Presentasjon Miljøretta helsevern Indre Sogn, v/Schønberg
Presentasjon Miljøretta helsevern, v/Åsnes og Harjo.
Presentasjon Sogndal kulturteneste, v/Tvilde, Sandnes og Blindheim-Hansen
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 18.03.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
9/2021 Årsmelding 2020 frå Luster eldreråd Vis (1) Vis Vis (1)
10/2021 Årsmelding 2020 frå Luster sitt råd for personar med funksjonsnedsetting Vis (1) Vis Vis (1)
11/2021 Tungestølen Turisthytte - bygging av den ubetjente hytta Vis (1) Vis Vis (1)
12/2021 Masterplan reiseliv - høyring. Vis (2) Vis Vis (1)
13/2021 Sogn Kulturskule - Avtale om felles kulturskule mellom Sogndal kommune og Luster kommune Vis (3) Vis Vis (1)
14/2021 Sogn PPT - Avtale om interkommunalt samarbeid pedagogisk-psykologisk teneste og logopedi. Vis (5) Vis Vis (1)
15/2021 Avtale om samarbeid om miljøretta helsevern mellom Årdal, Aurland, Lærdal, Luster, Sogndal og Vik kommune Vis (4) Vis Vis (1)
16/2021 Avtale om felles barnevernsteneste og barnevernsvakt Vis (3) Vis Vis (1)
17/2021 Kommuneplanens samfunnsdel - 2021-2031 Vis (6) Vis Vis (1)
18/2021 Referatsaker, kommunestyret 18.3.21 Vis (3) Vis