Plan- og forvaltningsutvalet
06.06.2017 kl. 08:15 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 06.06.2017
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsstyret den 06.06.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2017 Godkjenning av møtebok og referatsaker. Vis (3) Vis
31/2017 Detaljreguleringsplan for Sandal, Hafslo Vis (1) Vis
32/2017 Reguleringsplan Dale sentrum, Luster - Plan-Id 1426-2011006 - 2. gongs handsaming (jfr 1. utlegging) Vis (7) Vis
33/2017 Reguleringsplan for Sogn motorsportsenter, Leirmoøygarden 1. gong Plan id 1426-2015004 Vis (4) Vis
34/2017 Gaupne brannstasjon - 2. gongs handsaming Planid 1426-2007001 Vis (2) Vis
35/2017 Søknad om reguleringsendring i samband med makebyte - gbnr. 148/91 Vis (4) Vis
36/2017 Søknad om dispensasjon frå byggegrensa i kommuneplanen for oppføring av molo på Dale - gbnr. 43/31 Vis (5) Vis
37/2017 Tilskot til kulturføremål - spesielle tiltak og arrangement 2017 Vis
38/2017 Tilskot til kulturminnevern 2017 Vis (1) Vis
39/2017 Tilskot til kulturvern 2017 Vis (1) Vis
40/2017 Tilskot til kulturføremål - nærmiljøtiltak og vedlikehald av større tiltak 2017 Vis
41/2017 Fordeling av tilskot til miljøtiltak i landbruket (SMIL) våren 2017 Vis (1) Vis
42/2017 Forvaltningsplan for Luster Allmenning naturreservat, framlegg slutthandsaming Vis (3) Vis
43/2017 Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2017 - 2020 Vis (8) Vis
44/2017 Bestandsplanområde Luster Sogndal Leikanger. Godkjenning av bestandsplanområde og bestandsplan Vis (7) Vis
45/2017 Fellingsløyve for hjort 2017 Vis
46/2017 Samarbeidsavtale om hjorteforvaltning Leikanger, Sogndal, Luster Vis (4) Vis
47/2017 Søknad om kommunal overtaking av privat veg til Åsen i Jostedal. Vis (2) Vis
48/2017 Ymse Vis