Plan- og forvaltningsutvalet
08.04.2021 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset

Møtedokument
Godkjent og underskriven møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 08.04.2021
Møteprotokoll - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 08.04.2021
Sakspapir m/innkalling - Møte i Plan- og forvaltningsutvalet den 08.04.2021
Tilleggssak: Behandling av klage på delvis innvilga løyve til motorferdsel i utmark
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
14/2021 Detaljreguleringsplan Bruflat - Grandmo, slutthandsaming Vis (4) Vis
15/2021 Reguleringsplan Lundshaugen 2. (Utviding av Lundshaugen). PlanId 2020010. Avgrensing av reguleringsområdet Vis (1) Vis
16/2021 Planendring detaljreguleringsplan Botn Vis
17/2021 Etablering av steinuttak gbnr. 26/1 - vurdering av planinitiativ Vis (3) Vis
18/2021 Retningslinjer for handsaming av dispensasjonssøknader i LNFR - område Vis (1) Vis
19/2021 Klagehandsaming - avslag på søknad om deling av eigedom - Elda ved Veitastrond - gbnr. 134/5 Vis (9) Vis
20/2021 Søknad om bomveg Leirdalen grunneigarlag Vis (2) Vis
21/2021 Revisjon av kommunal strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL 2021- 2024 Vis (3) Vis
22/2021 Tilskot til kulturføremål 2021 - kulturminnevern. Vis (1) Vis
23/2021 Tilskot til kulturføremål 2021 - kulturvern Vis (1) Vis
24/2021 Tilskot til kulturføremål 2021 - friluftslivstiltak Vis (1) Vis
25/2021 Tilskot til kulturføremål 2021 - lokale arrangement/underskotsgaranti/instrumentkjøp Vis (1) Vis
26/2021 Tilskot til kulturføremål - kulturstipend for ungdom 2021 Vis (1) Vis
27/2021 Referatsaker, plan- og forvaltningsutvalet 08.04.21 Vis (6) Vis
28/2021 Behandling av klage på delvis innvilga løyve til motorferdsel i utmark Vis (12) Vis